Zmiany od 01-01-2017

Od 01.01.2017 roku obowiązuje zmiana art. 106 ustawy o pomocy społecznej regulująca warunki przyznawania zasiłku stałego osobom oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy.
    W/w osoby będą mogły złożyć w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie zasiłku stałego, do którego dołączą potwierdzenie złożenia wniosku  o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy ( np. renty). Ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy i zawiesi postępowanie do czasu dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, a w przypadku, gdy osoba nie będzie spełniała np. kryterium dochodowego , ośrodek pomocy społecznej odmówi przyznania zasiłku stałego.
    Po otrzymaniu orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, osoba ubiegająca się o zasiłek stały powinna złożyć orzeczenie w ośrodku pomocy społecznej w okresie 60 dni od jego otrzymania. Ośrodek przyzna zasiłek stały wstecz od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z wyżej wymienionym potwierdzeniem.
    Złożenie orzeczenia po  upływie 60 dni od dnia jego otrzymania będzie skutkować przyznaniem zasiłku stałego od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie. W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia osoba będzie mogła otrzymywać świadczenie w postaci zasiłku okresowego z urzędu, bez konieczności składania wniosku o jego przyznanie. W ten sposób osoba spełniająca warunki do objęcia pomocą społeczną nie zostanie pozbawiona niezbędnych środków utrzymania.
     Na mocy  przepisu przejściowego analogiczna procedura będzie stosowana do osób, które złożyły wniosek o przyznanie zasiłku stałego przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 stycznia 2017 roku. Osoby takie będą miały również 60 dni na dostarczenie wskazanego powyżej potwierdzenia bez żadnych konsekwencji dla późniejszej daty ustalenia prawa do zasiłku stałego.

Script logo