Terminy wypłat

Wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w dni robocze, począwszy od 15 dnia każdego miesiąca, według kolejności alfabetycznej.
Szczegółowy grafik na każdy miesiąc wywieszony jest na tablicy ogłoszeń MOPS.

Script logo