ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Uprawnieni do otrzymania świadczenia:
1) obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie,
2) obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy przybyli do Polski w związku
z działaniami wojennymi w Ukrainie,
3) małżonkowie obywateli Ukrainy, o ile przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy
w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie,
4) dzieci osób uprawnionych do świadczenia.

Podstawowe wymagania:
1. wjazd do Polski od 24.02.2022 r.
2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę świadczenia można pobrać osobiście lub ze strony MOPS w Oławie:
http://www.mopsolawa.pl/ i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie (ul. 3 Maja 18g/u) w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 7:30-15:30, w środy w godz. 7:30-17:00, w piątki w godz. 7:30-14:00.
Wnioski można pobrać również ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Oławie: https://um.olawa.pl/ oraz w Punkcie informacji dla uchodźców (Dworzec PKS w Oławie, ul. 3 Maja 4) w godzinach: od poniedziałku do piątku 8:30-20:00, sobota 12:00-15:00, niedziela 12:00-15:00.

We wniosku należy podać (swoje i małoletnich dzieci):
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę urodzenia,
- obywatelstwo,
- płeć,
- aktualny adres pobytu w Oławie.

Każdy składający wniosek musi przedstawić (swoje i dzieci):
- dokument, na podstawie którego przekroczył granicę – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport),
- poświadczenie daty wjazdu na terytorium Polski (np. pieczątka w paszporcie, zaświadczenie Straży Granicznej),
- numer PESEL (powiadomienie o nadaniu, wydane przez Urząd Miasta).

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (jeśli wnioskujący je posiada):
- numer telefonu polskiego operatora,
- adres poczty elektronicznej,
- numer polskiego konta bankowego.
ДОПОМОГА 300 ЗЛ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Мають право на отримання пільги:
1) громадяни України, які прибули до Польщі безпосередньо з України у зв'язку з бойовими діями в Україні,
2) громадяни України, які мають Карту поляка, які приїхали до Польщі у стосунках
з бойовими діями в Україні,
3) подружжя громадян України за умови, що вони прибули до Польщі безпосередньо з території України
у зв'язку з бойовими діями в Україні,
4) діти осіб, які мають право на допомогу.

Основні вимоги:
1. в'їзд до Польщі з 24 лютого 2022 року.
2. внесення до реєстру PESEL.

Заяви на виплату допомоги можна завантажити особисто або на сайті MOPS в Олаві:
http://www.mopsolawa.pl/ та подавати до Муніципального центру соціального захисту в Олаві (вул. 3 Maja 18g / u) у робочий час Центру, тобто по понеділках, вівторках, четвергах з 7:30-15:30, середа з 7:30-17:00, п'ятниця з 7:30-14:00.
Заявки також можна завантажити на веб-сайті міського управління в Олаві: https://um.olawa.pl/ та в інформаційному пункті для біженців (автовокзал в Олаві, вул. 3 Maja 4) з понеділка по п’ятницю, 8: 30-20:00, субота 12:00-15:00, неділя 12:00-15:00.

Заява має містити (ваші та неповнолітні діти):
- ім'я (імена) та прізвище,
- дата народження,
- громадянство,
- секс,
- поточна адреса перебування в Олаві.

Кожен заявник повинен надати (як його, так і його дітей):
- документ, на підставі якого він перетнув кордон - тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт),
- підтвердження дати в'їзду на територію Польщі (наприклад, штамп у паспорті, довідка прикордонної служби),
- номер PESEL (повідомлення про надання, видане мерією).

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять оплату (якщо вони є у заявника):
- номер телефону польського оператора,
- адреса електронної пошти,
- Номер польського банківського рахунку.

Script logo