świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Podstawa prawna: ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 808 ze zm)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna:
a) do ukończenia 18 roku życia, albo
b) do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
c) bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


KRYTERIUM DOCHODOWE

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, a od 01-10-2020r kwoty 900,00 zł.


WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500,00 zł.
Od 1 października przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy funkcjonał będzie tzw. mechanizm złotówkę za złotówkę. To oznacza, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 200 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń.
– W takiej sytuacji świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem tego mechanizmu wynosić będzie 100 zł

WYMAGANE DOKUMENTY

W okresie zasiłkowym 2020/2021 trwającym od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. wymaganymi dokumentami o wysokości dochodu, będą dokumenty o dochodzie osiągniętym w 2019 roku.

 

Script logo