świadczenia rodzinne

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 111 z późn. zm.).

Zasiłek rodzinny z dodatkami do zasiłku rodzinnego przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się i ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka;
do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Osoba ucząca się oznacza osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku
z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

KRYTERIUM DOCHODOWE
jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
"Złotówka za złotówkę" - zmiany w zasiłkach rodzinnych
Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa, ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.
Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie nie niższa niż 20 zł.


WYSOKOŚĆ ZASIŁKÓW RODZINNYCH I DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

od 01-11-2016

95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
urodzenia dziecka w kwocie 1000,00 zł jednorazowo na każde dziecko;
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400,00 zł miesięcznie;
samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł  na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci);
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 95,00 zł miesięcznie;

Z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania przysługują dodatki: 113,00 zł (w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której jest szkoła)

                                                                                                                69,00 zł (w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła)

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem się dziecka; jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych, rolnicy; niezależnie od dochodu rodziny.
świadczenie rodzicielskie można pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni. Terminy są liczone od dnia porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są m.in. bezrobotni, studenci, a także zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (w przypadku umów zlecenia lub umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu – świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, tj., jeżeli nieopłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe). Osoby bezrobotne, którym przyznane zostanie świadczenie rodzicielskie, nie stracą statusu osoby bezrobotnej (będzie opłacana za nie składka na ubezpieczenie zdrowotne i będą uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych).
Ustawa umożliwia też finansowanie świadczeń rodzicielskich dla rolników. Z uwagi na to, że świadczenie będzie wypłacane przez KRUS, zwiększono wysokość odpisu na fundusz prewencji i rehabilitacji KRUS z 5 do 6, 5 proc. Nie zwiększy to składek płaconych przez rolników do KRUS, ani też nie wniesie żadnych zmian do budżetu państwa.
Ze świadczenia nie mogą skorzystać osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, a także osoby, które mają prawo skorzystania z tego typu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (m.in. funkcjonariusze służb mundurowych). Jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, drugiemu z rodziców nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie.

Dzienniku Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217 - wejście w życie 01-01-2016

Script logo