Sprzęt REH

SPRZĘT REHABILITACYJNY i POMOCNICZY

Celem działalności MOPS jest, między innymi, umożliwienie osobom niepełnosprawnym  - mieszkańcom miasta Oławy - powrotu do aktywności zawodowej i społecznej oraz przyśpieszenie ich procesu adaptacyjnego.
    Ośrodkowi udało się pozyskać używany sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze, które – w miarę posiadanych zasobów - będą nieodpłatnie udostępniane potrzebującym.
   
      Zasady wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.


    Sprzęt stanowi własność MOPS i jest wypożyczany osobom potrzebującym  zamieszkałym  na terenie Oławy, posiadającym  aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzające konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu.    Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie umowy zawartej po złożeniu pisemnego wniosku o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
    Pracownik socjalny sporządza umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
    MOPS powierza opiece biorącemu do używania sprzęt, o który biorący winien dbać ze szczególną troską. Przez cały okres wypożyczenia biorący do używania ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
    Koszty transportu ponosi Biorący do używania.
    Sprzęt posiada nadane cechy i numer inwentarzowy. Zacieranie cech i numerów jest niedozwolone.
    W przypadku stwierdzenia wykorzystania użyczonego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, MOPS ma prawo rozwiązania zawartej umowy w trybie natychmiastowym.
Koszty transportu ponosi Biorący do używania.
Sprzęt jest wydawany i przyjmowany w MOPS od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00.

Script logo