Rekrutacja dla seniorów do Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 Moduł II "Opaski bezpieczeństwa"

 

 

 

 

Rekrutacja dla seniorów do Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

Moduł II

"Opaski bezpieczeństwa"

 

 

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że przystąpił do realizacji programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, tj. do Modułu II Programu, w ramach którego, do zakupionych w 2022 r. 125 urządzeń , tzw.  "Opasek bezpieczeństwa" dokupiona zostanie usługa całodobowego monitoringu.

Karty zgłoszeniowe przyjmowane będą do dnia 31.07.2024 r.

Zgłoszenie do Programu następuje przez złożenie w tutejszym Ośrodku wypełnionego "Formularza zgłoszeniowego udziału w Gminnym Programie Osłonowym Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”, który można pobrać w siedzibie MOPS w Oławie przy ul. 3 Maja 18 g/u, na stronach internetowych UM w Oławie i MOPS w Oławie.

 

Program jest finansowany ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa (art. 17 ust. 2 pkt   4  ustawy o pomocy społecznej – Dz. U.  z 2023r. Poz. 901 t.j.)

Kwota dofinansowania na realizację tego Programu w roku 2024 wynosi 43 000 zł.

Program ten ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

 

W ramach Programu seniorom tym zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które zakłada się na nadgarstek wraz z usługą operatora pomocy.

 

W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

- detektor upadku,

- czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,

- lokalizator GPS,

- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

- funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

 

Samorząd gminny określa funkcje „opaski lub innego urządzenia bezpieczeństwa” w przeprowadzanym postępowaniu wyboru realizatora.

 

„Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa” powinny być połączone z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. „Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa” pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 60 lat i więcej powinny być jak najprostsze w obsłudze. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

 

Beneficjenci Programu nie ponoszą żadnych kosztów.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem wsparciem.

 

KONTAKT:

 

e-mail: rszewczuk@mopsolawa.pl

 

e-mail: asuchostawska@mopsolawa.pl

 

telefon: 503-983-942

Script logo