Program Kompleksowej Rehabilitacji POWRÓT DO ZDROWIA-POWRÓT DO PRACY

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział
Dolnośląski, zwrócił się do nas z prośbą o zamieszczenie na portalach informacyjnych, wiadomości  dotyczącej  programu
„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej
rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”
skierowanych bezpośrednio do osób po UDARZE.

Program Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim
rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy
osobom, które wskutek  UDARU, doznanego urazu lub choroby w różnych
okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem programu
jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie
przez nich działalności gospodarczej.

Script logo