Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

 

“Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027”

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

 

Następca PO PŻ zatwierdzony przez Komisję Europejską

12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).
Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

W ramach Programu będą realizowane następujące operacje:
• zakup żywności dostarczanej do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących
• wsparcie organizacji partnerskich w realizacji dystrybucji żywności, w tym w obszarze transportu, magazynowania i administracji
• realizacja działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne
• wsparcie organizacji partnerskich w pozyskiwaniu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn celem jej przekazania do odbiorców Programu

 

Konkurs na wybór organizacji partnerskich uczestniczących w Programie ruszy w 2023 roku.

 

Do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego (tj. 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 1.410 zł  w przypadku osoby w rodzinie), określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 wyżej przywołanej ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Link do strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

 

      

Script logo