PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE - nabór 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ogłasza nabór uczestników do realizacji prac społecznie użytecznych w 2017 r.

Prace Społecznie Użyteczne realizowane będą we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Zarządem Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie, w okresie od kwietnia do listopada 2017r. na terenie miasta Oława.
   
Prace społecznie użyteczne to element integracji zawodowej mający służyć wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
   
Realizacja prac odbywa się w oparciu o art.73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.),  
   
Program  finansowany jest ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu gminy.
    
Do udziału skierowanych zostanie 10 osób.

Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób:

bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie,
z ustalonym II profilem pomocy przez PUP,
zamieszkałych na terenie miasta Oława,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne u Pracodawcy nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo i  40 godzin miesięcznie dla danej osoby.

Wysokość świadczenia przysługującego bezrobotnemu z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosi 8,10/godz. (koszt FP 60% tj., 4,86 zł/godz.; koszt gminy 40% tj. 3,24 zł/godz.) Stawka należnego świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych jest waloryzowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Podstawą naliczenia świadczenia jest ilość faktycznie przepracowanych godzin. Świadczenie wypłacać będzie  MOPS.
   
Osoba do kontaktu:

Pani Sabina Hoffmann - tel. 71 726 36 46,
 tel. kom. 503983942,
e-mail: efs@mopsolawa.pl

Script logo