Pomoc usługowa

Usługi opiekuńcze
Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

Usługi mogą obejmować:

  • pomoc w codziennych zajęciach, takich jak: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych, spacery, itp,
  • mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc osobom chorym, dozowanie lekarstw, prześciełania łóżek, zapobieganiu powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie,
  • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. W uzgodnieniu z osobą zainteresowaną ustala się ilość godzin oraz dokładny zakres usług z wyszczególnieniem konkretnych czynności do wykonania, a w szczególności z uwzględnieniem zaleceń lekarza.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miejskiej w Oławie zamieszczona poniżej.
Przy ubieganiu się o pomoc usługową wymagane jest zaświadczenie lekarskie, uzasadniające korzystanie z tej formy pomocy -wzór zaświadczenia w załączeniu

Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad alimentacyjny u najbliższej rodziny osoby ubiegającej się o usługi. Wywiad ten ma na celu ustalenie czy najbliższa rodzina wspiera finansowo członka rodziny wymagającego pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Działania te podejmowane są w celu ustalenia czy rodzina jest wstanie pomagać osobiście lub uczestniczyć w kosztach usług.
Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym MOPS  kieruje się zasadą, że osoba wymagająca usług w pierwszej kolejności powinna oczekiwać ich od najbliższej rodziny.
Usługi opiekuńcze realizowane są przez PCK w Oławie.

Wysokość 100% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej:  701 zł
Wysokość 100% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie: 528 zł

 

Script logo