Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności może być przyznane dożywotnio lub okresowo, w zależności od tego, czy stan zdrowia pacjenta może się poprawić w wyniku leczenia. Wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny.

Aby móc ubiegać się o wydanie orzeczenia, należy wypełnić stosowny wniosek. Trzeba w nim podać niezbędne dane osobowe oraz poinformować, czy wcześniej występowało się o taki dokument.

Do pisma należy dołączyć dokumentację medyczną w postaci kserokopii innych orzeczeń, szpitalnych kart informacyjnych, badań lekarskich oraz konsultacji.

Komplet dokumentów należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Oławie.

Po otrzymaniu wniosku zespół orzekania o niepełnosprawności ustala datę posiedzenia wraz z odpowiednim badaniem. Jednakże sama choroba to nie wszystko – skład orzekający ustala, czy schorzenie trwale czy okresowo uniemożliwiało danej osobie normalne funkcjonowanie.

Komisja zwraca szczególną uwagę na trzy czynniki: niezdolność do pracy, konieczność sprawowania opieki nad wnioskodawcą oraz konieczność udzielania mu pomocy.

Osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje ulga rehabilitacyjna, którą można odliczyć od dochodu.  Niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym przysługuje również zasiłek pielęgnacyjny. Natomiast bliscy, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi, mogą starać się o świadczenie pielęgnacyjne.
DRUKI :

Script logo