Opieka wytchnieniowa - rekrutacja III

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza III nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
    Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników można składać w tutejszym Ośrodku do dnia
28.04.2023 r. (data wpływu do Ośrodka). Wnioski do Programu można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. 3 Maja 18 g/u (budynek B) lub ze strony internetowej MOPS: http://www.mopsolawa.pl/. Aktualnie prowadzony jest nabór na 12 wolnych miejsc dla opiekunów niepełnosprawnych kandydatów na uczestników Programu (oraz dla asystentów dla nich), w tym 11 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 1 osoby dorosłej posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności. Bliższych informacji udziela pracownik Ośrodka pod nr tel. 503-983-942. W rekrutacji będą brane pod uwagę również wszystkie złożone po 12.04.2023 r. karty zgłoszenia kandydatów na uczestników (do edycji Programu na rok 2023). Po weryfikacji złożonych wniosków uczestnicy zostaną pisemnie poinformowani o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu do Programu.
    Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, otrzymanych od Ministra. Dofinansowanie i całkowita wartość inwestycji to kwota 225.216,00 zł.
    Uczestnik Programu, któremu przyznana zostanie pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Script logo