Ogłoszenie - opieka wytchnieniowa

 

 

 
 

 

 

 

 

            

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza nabór do Programu „Opieka

Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

            Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników można składać w tutejszym Ośrodku do dnia

20.03.2024 r. (data wpływu do Ośrodka).Wnioski do Programu można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. 3 Maja 18 g/u (budynek A) lub ze strony internetowej MOPS: http://www.mopsolawa.pl/. Bliższych informacji udziela pracownik Ośrodka pod nr tel. 503-983-942. W rekrutacji będą brane pod uwagę również wszystkie dotychczas złożone karty zgłoszenia kandydatów na uczestników (do edycji Programu na rok 2024). Po weryfikacji złożonych wniosków uczestnicy zostaną pisemnie poinformowani o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu do Programu.

            Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, otrzymanych od Ministra. Dofinansowanie i całkowita wartość inwestycji to kwota 218 080,08 zł.

            Uczestnik Programu, któremu przyznana zostanie pomoc w postaci usług opieki

wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

            Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących

bezpośrednią opiekę nad:

1)    dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2)    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a)     orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

            poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki     wytchnieniowej.

            Program ma także zapewniać:

1)    w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

a)     wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności,

b)    wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

2)    w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

            Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

            Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania opieki wytchnieniowej.

            Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

 

            Program jest realizowany w dwóch formach:

1)    świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

- ośrodku wsparcia,

- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

- domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,

- w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo- mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;

2)    świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

- ośrodku wsparcia,

- ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

- domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,

- w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

            W Gminie Miasto Oława w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

1)    osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub

2)    osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu

bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom

niepełnosprawnym lub

3)    osoby, które zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024”, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu).

            

            

            W przypadku świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego,

w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego, ośrodek/placówka przyjmująca osobę niepełnosprawną ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb osoby niepełnosprawnej, tj. zapewnić ciepły posiłek z uwzględnieniem specjalnej diety osoby objętej usługą.

            Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

1)    240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; oraz

2)    14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Limit dotyczy również:

1)    więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną;

2)    opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż jedną osobą niepełnosprawną.

            Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.

            Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa powyżej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00.

            W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej, w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.

            Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

 

Link do strony:

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

 

 

 

 

Script logo