NABÓR NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie poszukuje kandydatów na
OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Wymagania stawiane kandydatom

- Obywatelstwo polskie
- Pełna zdolność do czynności prawnych
- Pełnia praw publicznych
- Nieposzlakowana opinia
- Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
- Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonych w ogłoszeniu
- Znajomość tematyki związanej ze sprawowaniem opieki prawnej
- Znajomość problematyki niepełnosprawności
- Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających
- Kreatywność, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań

Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego należy
- Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym
- Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego - zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
- Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami

Wymagane dokumenty:

- Oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kadrach MOPS, ul. 3 Maja 18 g/u w Oławie.

Oława, 2017-01-24

Script logo