Nabór do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.   
    Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników można składać w tutejszym Ośrodku do dnia 23.03.2023 r. (data wpływu do Ośrodka).  Wnioski do Programu można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. 3 Maja 18 g/u (budynek A) lub ze strony internetowej MOPS: http://www.mopsolawa.pl/. Bliższych informacji udziela pracownik Ośrodka pod nr tel. 503-983-942. W rekrutacji będą brane pod uwagę również wszystkie dotychczas złożone karty zgłoszenia kandydatów na uczestników (do edycji Programu na rok 2023). Po weryfikacji złożonych wniosków uczestnicy i asystenci zostaną pisemnie poinformowani o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu do Programu.
    Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, otrzymanych od Ministra. Dofinansowanie i całkowita wartość inwestycji to kwota 535.438,80 zł.
    Uczestnicy Programu nie ponoszą żadnych odpłatności za świadczone na ich rzecz usługi asystencji osobistej.
    Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
1)       dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2)       osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a)       o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)      o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c)    traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i  b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
    Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:
1)    osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
2)    dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7
i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.
    Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
1)   posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent
      osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta   
      zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
2)   posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej
       pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom  
       niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
3)    wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia
       przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
    W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, jeśli spełnia wymagania opisane powyżej. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina,
z uwzględnieniem wymagań opisanych powyżej.
    W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
1)         zaświadczenie o niekaralności;
2)         informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
    w   postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3)        pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
    z niepełnosprawnością.
    Gmina/powiat przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
    Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
1)       wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2)       wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3)       załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4)       korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5)       zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności do placówki oświatowej.
    Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do
i od uczestnika.
    Rodzaje usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika.


Link do strony:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Script logo