Nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że przyjmowane się wnioski kandydatów na uczestników oraz kandydatów na asystentów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w ramach wstępnej rekrutacji. Weryfikacja złożonych wniosków odbędzie się po podpisaniu umowy o przyznaniu dotacji na realizację Programu.
    Wnioski można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. 3 Maja 18 g/u (budynek A) lub ze strony internetowej MOPS: http://www.mopsolawa.pl/. Bliższych informacji udziela pracownik Ośrodka pod nr tel. 503-983-942.

    Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

    Program ma także zapewniać:
1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

    Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

    Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce     (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i     rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje     finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).
    
    W tegorocznej edycji Programu może uczestniczyć 7 osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności (w tym jedno dziecko do 16 roku życia).

    Do dyspozycji uczestnika Programu będzie maksymalnie 60 godzin miesięcznie.
Udział w Programie dla uczestnika jest bezpłatny.

    Rozpoczęcie Programu uzależnione jest od daty podpisania umowy o przyznaniu dotacji
a jego zakończenie zaplanowano  na 30.11.2021 r.

         Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie zastrzega sobie prawo do odwołania  rekrutacji  w razie nie otrzymania dotacji w ramach w/w Programu.

Script logo