Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

 

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.   

 

 

            Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników można składać w tutejszym Ośrodku. Ostateczny termin przyjmowania wniosków zostanie ogłoszony w terminie późniejszym (po podpisaniu umowy z DUW we Wrocławiu).

 

            Wnioski do Programu można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. 3 Maja 18 g/u (budynek A) lub ze strony internetowej MOPS: http://www.mopsolawa.pl/. Bliższych informacji udziela pracownik Ośrodka pod nr tel. 503-983-942. W rekrutacji będą brane pod uwagę również wszystkie dotychczas złożone karty zgłoszenia kandydatów na uczestników (do edycji Programu na rok 2024). Po weryfikacji złożonych wniosków uczestnicy i asystenci zostaną pisemnie poinformowani o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu do Programu. 

 

            Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

            Uczestnicy Programu nie ponoszą żadnych odpłatności za świadczone na ich rzecz usługi asystencji osobistej.

 

            Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

 

            Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:           konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie    ograniczoną      możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co      dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

            a)    o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

            b)    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

            c)    traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i  b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy      z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

            

            Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:

1)    osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz

2)    dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7

i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 

            W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1)         zaświadczenie o niekaralności;

2)         informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

            w   postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3)        pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka

            z niepełnosprawnością.

 

            Gmina, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby: 

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

 

            Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1)       wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2)       wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)       załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4)       korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5)       zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

            Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

 

            Rodzaje usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika.

            

            Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem: 

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

 

            Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

 

            Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem. 

 

            W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina. 

 

            Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż: 

1) 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

            a) o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 

            b) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z                     art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz                   zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną; 

2) 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

            a) o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

            b) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art.     62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób       niepełnosprawnych;

3) 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

            a) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

            b) traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art.       5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu   osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną; 

4) 360 godzin rocznie dla:

            a) osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu         niepełnosprawności, 

            b) osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o          umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

            c) dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami       w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz             konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,         rehabilitacji i edukacji. 

 

            Limit dotyczy godzin usług asystencji osobistej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług asystencji osobistej.

 

            Gmina przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

 

 

Link do strony:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

 

Script logo