Miejsca w mieszkaniu chronionym - program ZA ŻYCIEM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie  informuje,  że istnieje możliwość uzyskania przez 3 osoby wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym utworzonym w Oławie przy ul. Sienkiewicza 5/1A, w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
O wskazaną pomoc mogą ubiegać się osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, zamieszkałe na terenie Miasta Oława, w odniesieniu, do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję oraz osoby niewidome, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich.
Mieszkanie chronione stanowi wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych wymienionych wyżej, jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby przebywające tam pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy socjalni zgodnie z rejonizacją pod numerem telefonu 503-983-845, a także drogą mailową pod adresem mopsolawa@poczta.onet.pl

Script logo