Jubileusz 30-lat MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie obchodzi w sierpniu 2020 r. Jubileusz 30–lecia swojej działalności.
Jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej MOPS został powołany na mocy Uchwały nr XIII/71/90 z dnia 27.04.1990 r. , ale formalnie rozpoczął działalność w budynku przy ul. Chrobrego 7 (dzisiejsza ul. Św. Rocha) od dnia 01.08.1990 r.
    Od momentu utworzenia jednostka przechodziła szereg zmian, bezpośrednio wynikających ze zmieniającej się sytuacji w Polsce.
    Do roku 1990 pomoc społeczna funkcjonowała w systemie prawnym jako część służby zdrowia oraz określana była mianem “opieki społecznej”. W latach sześćdziesiątych XX w. została podporządkowana strukturom służby zdrowia i podlegała Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej.     W 1970 r. utworzono zespoły opieki zdrowotnej, a w ich strukturze wyodrębniono działy pomocy społecznej. Działalność działów polegała na udzielaniu świadczeń materialnych, organizacji pomocy środowiskowej i koordynacji działań.
    Zmiany w zakresie funkcjonowania pomocy społecznej nastąpiły wraz ze zmianą ustroju w Polsce. W 1990 r. na poziomie gmin utworzono odrębne jednostki – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zmiana nastąpiła również w zakresie podstawy prawej, na której opierał się cały system pomocy społecznej. Funkcjonująca od 16 sierpnia 1923 r. Ustawa o opiece społecznej została zastąpiona Ustawą o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Reorganizacja w systemie administracji państwowej przekazała realizację zadań pomocy społecznej Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
    Ustawa z 1990 r. określiła miejsce pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego. Kładła nacisk na rozwój form pomocy niematerialnej, wprowadziła pracę socjalną oraz różne formy poradnictwa. Został ustalony na potrzeby pomocy społecznej próg ubóstwa. System pomocy społecznej objął pomoc środowiskową w miejscu zamieszkania oraz pomoc instytucjonalną. Ustawa określiła zadania realizatorów pomocy społecznej - państwa i samorządów terytorialnych.
    W latach 1990 – 2004 rola pracownika socjalnego ograniczała się wielokrotnie do przyznawania zasiłków pieniężnych – aktywizację utrudniała roszczeniowa postawa beneficjentów pomocy, którzy nie zawsze akceptowali zmiany w funkcjonowaniu aktualnego systemu społeczno – gospodarczego.
    Przełomowy rok 2004 wprowadził kolejną zmianę podstawowego aktu prawnego - Ustawy o pomocy społecznej, która odwróciła dotychczasowe zadania pomocy społecznej. Nastąpiło  odejście od koncepcji państwa opiekuńczego (gwarancje zatrudnienia, wysokie zasiłki itp.) i na rzecz idei państwa pracującego (wsparcie aktywności na rynku pracy, elastyczność zatrudnienia, niższe koszty pracy).
   
    Wielokrotnie, od momentu utworzenia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przechodził reorganizację zarówno w zakresie podstawy prawnej, struktury organizacyjnej, jak i siedziby Ośrodka.
    Do końca sierpnia 1992 r. pomoc społeczna zajmowała pomieszczenia w Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Chrobrego 7 – obecnie ul. Św. Rocha. Od IX 1992  do VIII 1998 siedziba MOPS znajdowała się w  budynku po przedszkolu przy ul. Żołnierzy AK 7. Od września 1998 r.  Ośrodek zmienił siedzibę na budynek przy ul. 1 maja 11, w którym realizował statutowe zadania do 2014 roku.  Rok 2014 to kolejna przeprowadzka. MOPS przeniósł się do wyremontowanych budynków po dawnych stajniach przy ul. 3 Maja 18 g., w których działa do dnia dzisiejszego.
    Na przestrzeni 30 lat działalności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie zmieniała się również kadra zarządzająca.
    W latach 1990 – 1991 kierownikiem MOPS była Pani Ewelina Mykietyn, w latach 1991 – 2003 r. Ośrodkiem zarządzała Pani Krystyna Sośnicka. Od 2004 r. zarządzanie przejęła Pani Ewa Romańczuk.
    Od momentu powstania, do chwili obecnej nastąpiło wiele zmian w charakterze pracy służb społecznych, a tym samym w działalności samego Ośrodka. Powołano wyspecjalizowane jednostki samorządowe, zatrudniające wykwalifikowaną kadrę. Ośrodki pomocy społecznej zaistniały w środowisku lokalnym. Pracownicy instytucji pomocowych są rozpoznawani w środowisku lokalnym (kadra instytucji pomocowych jest zazwyczaj utożsamiana z pracownikami socjalnymi), co świadczy o dużej popularności zawodu pracownika socjalnego. Coraz więcej instytucji pomocowych pojawia się w strukturze gminy.

    Funkcjonowanie i realizacja zadań statutowych wiąże się nie tylko z podstawowym aktem normatywnym pomocy społecznej – ustawą o pomocy społecznej, ale również z innymi ustawami, które realizują cele pomocy społecznej np. ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawą prawo energetyczne, ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i wielu innych.
    W ciągu mijających 30 lat działalności, oławski MOPS ulegał zmianom, dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb. Wdrażano nowe formy usług, przyjęto do realizacji szereg nowych zadań. Rozwinięto współpracę z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i społecznością lokalną, gdyż pomoc społeczna nie jest w stanie funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia otoczenia – samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, systemu opieki zdrowotnej, policji, oświaty i wielu innych instytucji i osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Tylko stała i systematyczna współpraca, pozwala na skuteczne pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki społecznej, efektywne podejmowanie działań profilaktycznych oraz rozwiązywanie problemów społecznych i trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi, adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb.
    Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie są zawsze gotowi do czynnego działania na rzecz potrzebujących, bez względu na to czy chodzi o zwykłą rozmowę czy pomoc w sytuacjach szczególnie kryzysowych, jak np. pożary czy powódź w 1997 r., a także związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną.
    Mamy nadzieję, że 30 lat działalności pozwoliło stworzyć dobry system pomocy społecznej w Oławie.

Script logo