Informacje ogólne

 I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, Poz. 887z poźn.zm.)
 
Wspieranie Rodziny

    Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych  zapewnione jest wsparcie, które polega w szczególności na:
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5) pomocy w integracji rodziny;
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
7) dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny za jej zgodą i aktywnym udziałem, jest prowadzone w formie:
1) pracy z rodziną;
2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
2)  terapii i mediacji;
3)  pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

    W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2).

     Po przeprowadzeniu wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny.
 Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

    Po otrzymaniu wniosku  kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny,który prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 Jego rola polega na niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich.

WAŻNE

Głównym celem pracy Asystenta Rodziny jest:

- niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny;
- umożliwienie powrotu dziecka umieszczonego w systemie pieczy zastępczej
 
Kim jest asystent rodziny i co robi?
   
    Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

- doradza jak  opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
- pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
- pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
- doradza jak zarządzać pieniędzmi,
- informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
- wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
- wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
- pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
- chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.


II. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 listopada 2016r.o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r.poz.1860)


Z dniem 1 stycznia 2017r. ustawa "Za życiem" stawia asystentów w innej roli. Asystenci mają być  przewodnikiem rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem po systemie wsparcia, koordynatorem pomocy.

Osoby uprawnione do korzystania ze wsparcia to:

1. kobiety w okresie ciąży powikłanej, porodu i połogu oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych;
2. rodziny dziecka u którego w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie  porodu zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.
   
    Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym  okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Rodzina jest uprawniona  do poradnictwa w zakresie :

1. przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
2. wsparcia psychologicznego;
3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

    Poradnictwo dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie lekarskie, koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Koordynacja polega na:

1) opracowywaniu wspólnie z osobami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;

2) występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do  wskazanych podmiotów,w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia,
na podstawie pisemnego upoważnienia.

 
Przydzielenie asystenta rodziny odbywa się  na wniosek złożony do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ważne:
Wsparcie asystenta przydziela się bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz analizy sytuacji rodziny.

Składając wniosek wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez asystenta rodziny jego danych osobowych niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z ustawy oraz zgodę na przekazanie asystentowi rodziny przez wskazane podmioty, informacji o udzielonym wsparciu.

Script logo