Informacje ogólne

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy nałożyła na gminy obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. W dniu 31 sierpnia 2023 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę nr LXVII/439/23 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Następnie po podpisaniu porozumień o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym i wskazaniu przedstawicieli do pracy w zespole Burmistrz Miasta Oława wydał Zarządzenie nr 122/0050/2023 z dn. 19.09.2023 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. W skład zespołu weszli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oławie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych i kurator sądowy Sądu Rejonowego w Oławie.

 

            Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych

w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy

Domowej, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony

osób doznających przemocy domowej oraz specjalistów i podmiotów w zakresie przeciwdziałania

przemocy domowej.

Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu

przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób

stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony

osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy

w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez

nie zadań;

7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";

8) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-

edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-

terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

9) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez

osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20

maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń ( niezrealizowanie obowiązku udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych lub programach psychologiczno – terapeutycznych);

 

            Zespół interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe, których celem i zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych

przypadkach. W skład grupy diagnostyczno-pomocowej obligatoryjnie wchodzą:

1) pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;

2) funkcjonariusz Policji.

Skład grupy może zostać rozszerzony na wniosek członków grupy o:

1) pracownika socjalnego specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy

domowej;

2) asystenta rodziny;

3) nauczyciela wychowawcę będącego wychowawcą klasy lub nauczyciela znający sytuację domową

małoletniego;

4) osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik

medyczny;

5) przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową w skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzi także żołnierz Żandarmerii Wojskowej.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych wykonują zadania w

ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

 

            Zadania grup diagnostyczno-pomocowych to w szczególności:

1) dokonanie, na podstawie procedury "Niebieskie Karty", oceny sytuacji domowej osób

doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

2) realizacja procedury "Niebieskie Karty" w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia

przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury

"Niebieskie Karty" pod jej nieobecność;

4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących

przemoc domową;

5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej

przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób

stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób

stosujących przemoc domową;

6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia

o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c

ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń;

7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych

wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury "Niebieskie

Karty";

8) zakończenie procedury "Niebieskie Karty";

9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury "Niebieskie Karty",

b) wszczęcia procedury "Niebieskie Karty";

10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w

ramach procedury "Niebieskie Karty”

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie miasta Oława.
Program działania Zespołu Interdyscyplinarnego  obejmuje interwencje kryzysowe skierowane zarówno do ofiar  przemocy w rodzinie jak i sprawców, oraz świadczenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej osobom uwikłanym w przemoc domową oraz w problemy współistniejące. Głównym celem działalności  Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny lub przewodniczący Zespołu tworzy grupy robocze, których prace prowadzone są w zależności od zgłaszanych potrzeb lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Członkami grup roboczych mogą być członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub inni pracownicy wyżej wymienionych instytucji sierpnia  wskazane przez osoby podpisujące porozumienie. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż co dwa miesiące.

 

 

 

Link do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf

 

Link do Rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001870/O/D20231870.pdf

 
Script logo