Informacje ogólne

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy nałożyła na gminy obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Stad też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie przygotował projekt uchwały określającej tryb i sposób powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego - przyjętej przez Radę Miejską w Oławie 26 maja 2011 roku jako Uchwała Nr IX/58/11.  Następnie zawarto porozumienia pomiędzy Burmistrzem a podmiotami wymienionymi w art 9a ust 3 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgłoszono przedstawicieli tych podmiotów do  pracy w Zespole.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  powołany został zarządzeniem nr 115/0050/2011 Burmistrza Miasta Oława z dnia 1 sierpnia 2011 roku. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołane zostało przez Burmistrza Miasta Oława na dzień 16 września 2011 roku , na którym to posiedzeniu wybrano Przewodniczącego Zespołu, a także omówiono zasady funkcjonowania zespołu. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie miasta Oława.
Program działania Zespołu Interdyscyplinarnego  obejmuje interwencje kryzysowe skierowane zarówno do ofiar  przemocy w rodzinie jak i sprawców, oraz świadczenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej osobom uwikłanym w przemoc domową oraz w problemy współistniejące. Głównym celem działalności  Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny lub przewodniczący Zespołu tworzy grupy robocze, których prace prowadzone są w zależności od zgłaszanych potrzeb lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Członkami grup roboczych mogą być członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub inni pracownicy wyżej wymienionych instytucji wskazane przez osoby podpisujące porozumienie.


Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych należy w szczególności:

1. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie; ocena sytuacji problemowej (diagnoza); wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

2. udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy:
a) kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów;
b) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie;
c) zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie;

3. monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi;

4. podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”;

5. gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy;

6. analiza wniosków o wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy;

7. występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art.2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, zgodnie z zawartymi porozumieniami, wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, dlatego też porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach i pracach zespołu lub grup roboczych wytypowanych przedstawicieli.


Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Script logo