Dodatek osłonowy - edycja 2024

 

 

Dodatek osłonowy - edycja 2024

 

 

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

 

1.Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł 

 

2.Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę 

 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

 

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

ñ228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

ñ343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

ñ486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

ñ657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Ile wynosi podwyższony dodatek osłonowy?

 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243),

wynosi rocznie:

ñ286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

ñ429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

ñ607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

ñ822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Za jaki okres przysługuje dodatek mieszkaniowy i kiedy jest wypłacany?
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. 

Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?
Wnioski można składać:

1.papierowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 3 Maja 18g/u lub za pośrednictwem poczty.

2.elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

UWAGA! Druk wniosku o dodatek osłonowy zostanie dodany niezwłocznie po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw.

 

 

Script logo