Dodatek mieszkaniowy

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001roku /Dz.U.z dnia 26 sierpnia 2013 poz 966 ze zmianami/.oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

-najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,- wydatki za czynsz, energie cieplna, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

-osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których mają spółdzielcze prawo do lokalu, - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokali z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie,

- właścicielom lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,- opłaty za energię cieplną i wodę odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku i opłat wieczystych,

-osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny, - odszkodowania za zajmowany lokal bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplna, wodę odbiór nieczystości stałych i płynnych,

Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy winny złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 19, wniosek potwierdzony przez zarządcę budynku, oraz deklaracje o dochodach, w której przedstawione są dochody wszystkich osób w gospodarstwie domowym za 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek.

Właściciel domku jednorodzinnego winien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia budynku.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli ich średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym .

Dodatek wyliczany jest dla odpowiedniej powierzchni normatywnej, która w przeliczeniu na

liczbę członków gospodarstwa domowego kształtuje się następująco:

Normatyw + 30%

- 35m2 – dla 1 osoby, 45,5 m2

- 40 m2 – dla 2 osób, 52,00 m2

- 45 m2 – dla 3 osób, 58,60 m2

- 55 m2 – dla 4 osób, 71,50 m2

- 65 m2 – dla 5 osób, 84,50 m2

- 70 m2 – dla 6 osób, 91,00 m2

 

dla każdej kolejnej osoby zwiększa się tę powierzchnię o 5 m2.

 

Script logo