Dodatek energetyczny

 

Dodatek energetyczny zryczałtowany

 

podstawa prawna:

 

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne /tj .Dz. U.z 2012 r. poz.1059 z późn. zm./

 

-ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /tj.: Dz. U. Z 2013r. poz. 966 z pózn. zm./,

 

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA /tj. Dz.U. z 2013 r. poz.267/.

 

 

 

1.Wymagane dokumenty:

 

  • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

  • kopia umowy kompleksowej /umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej/lub umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowa na sprzedaż energii elektrycznej/,

  • ksero ostatniego rachunku lub faktury VAT za energię elektryczna

 

 

 

2.Miejsce złożenia dokumentów:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ul. 3 Maja 18g/u pokój nr 19

 

codziennie w godzinach przyjęć : od 8.00 – do 12.00 i od 14.00 – do 15.30.

 

 

 

3.Rozpatrzenie złożonego wniosku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia .

 

 

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

 

Zgodnie z Ustawą -Prawo energetyczne , odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej /art.3 pkt 13c/.

 

 

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 do 30 kwietnia 2016r. , zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015r. wynosi:

 

a/dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,09 zł miesięcznie;

 

b/dla gospodarstwa składającego się z 2do 4 osób – 15,40 zł. miesięcznie;

 

c/dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,48 zł miesięcznie.

 

 

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wypłacany w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia , w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest:

 

  • na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, lub

  • w kasie Urzędu Miejskiego

 

 

 

Formularze do pobrania:

 

 

 

Script logo