500+ UWAGA

Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  ( Dz.U. 2016.poz. 195 ze zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji informacji od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL.  
    W związku z tym nie wydajemy kserokopii dokumentów znajdujących się w aktach sprawy w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Script logo