Strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3-Maja 18 g/u,   55-200 Oława

Tel. 71 7263646

 

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30
środa  07.30 - 17.00

piątek 07.30 - 14.00

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 07.30 - 09.00 i 13.00-15.30
środa 07.30 - 17.00

piątek 07.30 - 09.00 i 13.00-14.00

 
Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej przyjmuje interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30
środa  07.30 - 17.00

piątek 07.30 - 14.00

Pracownicy sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych przyjmują interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30
środa  07.30 - 17.00

piątek 07.30 - 14.00

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych przyjmuje interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30
środa  07.30 - 17.00

piątek 07.30 - 14.00

 

Asystenci Rodziny przyjmują interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 9.00
środa  od 07.30 do 17.00

Psycholog przyjmuje interesantów:
poniedziałek, wtorek  od 7.30 do 15.30

środa 07.30-11.30

Dyrektor

przyjmuje interesantów w środy 14.30 - 16.00

Dane kontaktowe:

SEKRETARIAT MOPS  nr telefonu 71 726 36 46

email:  mopsolawa@poczta.onet.pl

PRACOWNICY SOCJALNI (w godzinach pracy Ośrodka) :

Marta Michalska 503 983 889
Anna Tetlak-Pękala 515 911 434
Małgorzata Kubów-Diaczek 515 911 458
Małgorzata Tarnowska 515 911 426
Jolanta Macyszyn 515 911 465
Joanna Spyrka 515 911 474
Justyna Bartkiewicz-Igras 515 911 495
Radosław Kozłowski 503 983 861
Aleksandra Ostrowska 789 161 371
Magdalena Stachera 515 911 446
Anna Jakubiak 503 983 887
Małgorzata Musielak 503 984 024
Daria Rogosz 503 983 970

ASPIRANCI PRACY SOCJALNEJ

Julia Karaś 503 983 942
Paulina Jaworska 515 911 433


ZASTĘPCA DYREKTORA
Aldona Lichańska-Pohoriło 503 983 916

PSYCHOLOG: nr telefonu 513 832 939, poniedziałek i wtorek od 8.00 do 14.30 ,

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

Beata Januszkiewicz 515 911 558
Jolanta Sarnecka  515 911 567
Małgorzata Spyrka 515 911 574
Magdalena Komornicka 515 911 587
Marta Frączek  515 911 598
Daria Matuszak-Krzciuk 503 983 979

DODATKI MIESZKANIOWE
Irena Olczyk 503 983 917
Izabela Sobolewska 503 347 597

KIEROWNIK SEKCJI ŚWIAD,RODZ. I DOD. MIESZK.
Vacat

ASYSTENCI RODZINY :

Jowita Machij 501 401 166

Małgorzata Ćwityńska 690 448 908 

 

RACHUNKI BANKOWE

Numer rachunku bankowego (zwroty, odpłatności, nienależnie pobrane zasiłki i świadczenia) 54 1090 2428 0000 0006 1407 9597

 

Numer rachunku bankowego (wpłaty zadłużenia alimentacyjnego) 71 1090 2428 0000 0001 0477 0315

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy,  o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. 3-go Maja 18 g/u, 55-200 Oława;
2  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Inspektor Ochrony Danych  - Ewa Kocjan, adres e-mail iod@mopsolawa.pl lub na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
 wykonywania określonych przepisami prawa zadań (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj.  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawie z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych; ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o  dodatku osłonowym, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
w celach określonych w udzielonej przez Panią/Pana zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
w celu realizacji umowy na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Oławie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4 Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
5 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji;
7 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
8 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
9 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia wniosku, załatwienia sprawy, realizacji umowy.
10 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Script logo