Strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3-Maja 18 g/u,   55-200 Oława

Tel. 71 7263646

 

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30
środa  07.30 - 17.00

piątek 07.30 - 14.00

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 07.30 - 09.00 i 13.00-15.30
środa 07.30 - 17.00

piątek 07.30 - 09.00 i 13.00-14.00

 
Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej przyjmuje interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30
środa  07.30 - 17.00

piątek 07.30 - 14.00

Pracownicy sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych przyjmują interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30
środa  07.30 - 17.00

piątek 07.30 - 14.00

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych przyjmuje interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30
środa  07.30 - 17.00

piątek 07.30 - 14.00

 

Asystenci Rodziny przyjmują interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 9.00
środa  od 07.30 do 17.00

Psycholog przyjmuje interesantów:
poniedziałek, wtorek  od 7.30 do 15.30

środa 07.30-11.30

Dyrektor

przyjmuje interesantów w środy 14.30 - 16.00

Dane kontaktowe:

SEKRETARIAT MOPS  nr telefonu 71 726 36 46

email:  mopsolawa@poczta.onet.pl

PRACOWNICY SOCJALNI (w godzinach pracy Ośrodka) :

Marta Michalska 503 983 861
Anna Tetlak-Pękala 515 911 434
Małgorzata Kubów-Diaczek 515 911 458
Małgorzata Tarnowska 503 983 887
Jolanta Macyszyn 515 911 465
Joanna Spyrka 515 911 474
Justyna Bartkiewicz-Igras 515 911 495
Julia Karaś 503 983 942
Ewa Kowalewska-Panek 515 911 422


KIEROWNIK SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Aldona Lichańska-Pohoriło 503 983 916

PSYCHOLOG: nr telefonu 513 832 939, poniedziałek i wtorek od 8.00 do 14.30 ,

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

Beata Januszkiewicz 515 911 558
Jolanta Sarnecka  515 911 567
Małgorzata Spyrka 515 911 574
Magdalena Komornicka 515 911 587
Marta Frączek  515 911 598
Daria Matuszak-Krzciuk 503 983 979

DODATKI MIESZKANIOWE
Irena Olczyk 503 983 917
Izabela Sobolewska 503 347 597

KIEROWNIK SEKCJI ŚWIAD,RODZ. I DOD. MIESZK.
Vacat

ASYSTENCI RODZINY :

tel. kontaktowy : 501- 401 – 166

tel. kontaktowy : 690 – 448 - 908 

 

RACHUNKI BANKOWE

Numer rachunku bankowego (zwroty, odpłatności, nienależnie pobrane zasiłki i świadczenia) 54 1090 2428 0000 0006 1407 9597

 

Numer rachunku bankowego (wpłaty zadłużenia alimentacyjnego) 71 1090 2428 0000 0001 0477 0315

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy,  o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. 3-go Maja 18 g/u, 55-200 Oława;
2  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Inspektor Ochrony Danych  - Ewa Kocjan, adres e-mail iod@mopsolawa.pl lub na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
 wykonywania określonych przepisami prawa zadań (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj.  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawie z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych; ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o  dodatku osłonowym, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
w celach określonych w udzielonej przez Panią/Pana zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
w celu realizacji umowy na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Oławie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4 Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
5 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji;
7 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
8 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
9 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia wniosku, załatwienia sprawy, realizacji umowy.
10 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Script logo