Strona główna

Uwaga - informacja w związku z Koronawirusem

obowiązuje od 25 maja  2020 r.
Klienci MOPS obsługiwani są w budynku Urzędu za specjalnie przygotowanymi osłonami zabezpieczającymi przed bezpośrednim kontaktem z klientem.
 Zezwala się na wejście petentów do budynku MOPS wyłącznie  po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem  i po spełnieniu następujących warunków tj:
Umówiona osoba będzie wpuszczana do urzędu  przez pracownika
Wymagana jest dezynfekcja rąk/ rękawiczek
W budynku urzędu należy poruszać się w rękawiczkach i maseczce/przyłbicy osłaniającej usta i nos
W poszczególnych pomieszczeniach biurowych przebywać może tylko jeden petent
Czekając na wejście do budynku / biura należy zachować bezpieczną odległość minimum 2 m.
Sprawy nie wymagające  osobistego stawiennictwa można załatwić w dalszym ciągu listownie, również za pośrednictwem skrzynki na korespondencje umieszczona przed budynkiem MOPS, za pomocą skrzynki e-PUAP  , e-mailem lub telefonicznie;

W przypadku zaistnienia poniższych  sytuacji tj. kiedy:
1. występują u Państwa takie objawy jak: temperatura powyżej 37,8o C, kaszel, duszności, objawy przeziębienia np. katar, drapanie w gardle;
2. są Państwo pod nadzorem epidemiologicznym lub w czasie kwarantanny;
3. w ostatnich 14 dniach mieli Państwo kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 lub z kimś, kto miał którykolwiek z wyżej wymienionych objawów.
   wskazany jest kontakt zdalny.
Wprowadzone zasady i obostrzenia mają na celu zapewnienie Państwa bezpieczeństwa.

Dane kontaktowe:

email: mopsolawa@poczta.onet.pl 

SEKRETARIAT MOPS  nr telefonu 71 726 36 46


PSYCHOLOG: nr telefonu 513 832 939, poniedziałek i wtorek od 8.00 do 14.30 ,
           nr telefonu 724 067 339 – wtorek 16.00-19.00


PRACOWNICY SOCJALNI (w godzinach pracy Ośrodka) :

Jana Falikowski tel. 515 - 911 - 422
Sabina Hoffmann tel. 515 - 911 - 474
Małgorzata Kubów – Diaczek tel. 515 - 911 - 458
Jolanta Macyszyn tel. 515 - 911 - 465
Marta Michalska tel. 503 - 983 - 861
Agnieszka Smolnicka tel. 515 - 911 - 433
Aleksandra Szczypka tel. 503 - 983 - 861
Małgorzata Tarnowska tel. 503 - 983 - 887
Anna Tetlak – Pękala tel. 515 - 911 - 434


ŚWIADCZENIA RODZINNE:

tel. kontaktowe:  515 – 911 - 558,   515 – 911 - 567,  503 – 983 - 979

DODATKI MIESZKANIOWE: 

tel. kontaktowy  503 - 983 - 917

ASYSTENCI RODZINY :

tel. kontaktowy : 501- 401 – 166
tel. kontaktowy : 690 – 448 - 908

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3-Maja 18 g/u,   55-200 Oława

Tel. 71 7263646

Numer rachunku bankowego (zwroty, odpłatności, nienależnie pobrane zasiłki i świadczenia) 54 1090 2428 0000 0006 1407 9597

Numer rachunku bankowego (wpłaty zadłużenia alimentacyjnego) 71 1090 2428 0000 0001 0477 0315

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek piątek 7.30 - 15.30
środa 8.00 - 16.00

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 7.30 - 9.00 i 13.00-15.30
środa 8.00 - 16.00

 

Asystenci Rodziny przyjmują interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 9.00
środa  od 8.00 do 16.00

Psycholog przyjmuje interesantów:
poniedziałek, wtorek  od 7.30 do 14.30

Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej przyjmuje interesantów:
od poniedziałku  do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00


Pracownicy sekcji ds. dodatków mieszkaniowych przyjmują interesantów:
poniedziałek - piątek, 8.00 - 12.00 i 14.00-15.30

Pracownicy sekcji ds. świadczeń rodzinnych przyjmują interesantów:
poniedziałek - piątek, 8.00 - 10.00 i 14.00-15.30

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych przyjmuje interesantów:
od poniedziałku  do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

Dyrektor

przyjmuje interesantów w środy 14.30 - 16.00

email:  mopsolawa@poczta.onet.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. 3-Maja 18 g/u, 55-200 Oława;

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Inspektor Ochrony Danych - Ewa Kocjan, adres e-mail iod@mopsolawa.pl lub na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

  • wykonywania określonych przepisami prawa zadań (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
   ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
   ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
   i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
   i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawie z dnia 13 października 1998 r.
   o systemie ubezpieczeń społecznych; ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

  • w celach określonych w udzielonej przez Panią/Pana zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  • w celu realizacji umowy na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Oławie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji;

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia wniosku, załatwienia sprawy, realizacji umowy.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Script logo